Par projektu

Kāpēc projekts ir vajadzīgs?

Valsts pienākums ir rūpēties par iedzīvotāju un iebraucēju drošību, tai skaitā aizsargāt tos no noziedzīgiem tīkojumiem. Ja reiz šī funkcija nav pildīta un personai ar noziedzīgu nodarījumu ir radīts kaitējums – valstij ir jābūt atbildīgai par personu (cietušo), kuras aizsardzību tā nav varējusi nodrošināt.

Latvijā patlaban ir izveidojusies situācija, ka iztrūkst ne tikai visaptverošas cietušo atbalsta sistēmas, bet nav arī vienotas valsts politikas, kuras ietvaros varētu attīstīties atbalsta instrumenti noziegumu upuriem. Tieši minēto iemeslu dēļ Latvijas kontekstā mēs varam apgalvot, ka pastāv vien atsevišķi atbalsta rīki, ar kuriem pastarpināti strādā dažas valsts pārvaldes iestādes un neliels skaits nevalstisko organizāciju, taču cietušo vajadzības kopumā tās nepiepilda. Tādējādi veidojas virkne apdraudējumu sabiedrības drošībai – sekundāra un atkārtota viktimizācija, kā arī risks, ka cietušais, mēģinot saviem spēkiem risināt netaisnīgo situāciju, pats var kļūt par likumpārkāpēju, vairojot noziegumu recidīvu un radot zaudējumus atsevišķām personām un valstij kopumā.

Lai situācija mainītos, projektam:

1. Jārada uz pētījumiem balstītas politikas attīstības rekomendācijas, lai izveidotu tādu valsts politiku, kas sniegtu cietušo patiesajām vajadzībām atbilstošu atbalstu un sabalansētu valsts reakciju uz noziegumu ar taisnīguma atjaunošanas principiem;
2. Jāuzlabo cietušajiem nepieciešamās informācijas kvalitāte un jānodrošina tās pieejamība;
3. Jāveicina, lai tiesību aizsardzības iestādes, mediji un visa sabiedrība kopumā pilnībā izprastu priekšrocības un ieguvumus, ko sabiedrībai var sniegt uz taisnīguma atjaunošanas principiem balstīta pieeja noziedzības novēršanai;
4. Jārada sadarbību veicinoša vide starp valsts pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas cietušo atbalsta jomā gan Latvijas, gan Eiropas mērogā.
Lai to sasniegtu, projekta ietvaros tiek īstenoti četru veidu savstarpēji saistīti aktivitāšu bloki:
1. Pētījums, lai izvērtētu, vai atbalsta veidi noziegumos cietušajiem atbilst viņu vajadzībām;
2. Informācijas pieejamība cietušajiem, izveidojot speciālu interneta portālu;
3. Atbalsta apļu ieviešana noziegumos cietušajiem;
4. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa.

Projekts tiek īstenots sdarbībā ar:

Projekta aktivitātes:

Pētījuma ietvaros tiks izvērtēta Latvijā esošo cietušo tiesību un atbalsta pasākumu efektivitāte, analizējot tos caur piecu cietušo pamatvajadzību perspektīvu: atzīšana un cieņpilna attieksme, drošība un aizsardzība, atbalsts, tiesu varas pieejamība, kompensācija un samierināšanās. Ar kvalitatīvu un kvantitatīvu pētniecības metožu palīdzību tiks auditēts esošais tiesiskais un institucionālais ietvars, pieejamie finanšu resursi, atbildīgo profesionāļu attieksme un izpratne, kā arī izzināta cietušo personu apmierinātība ar esošo atbalstu un viedoklis par vēlamo. Izmantojot iegūto informāciju un ārvalstu labo praksi tiks piedāvāti ieteikumi un risinājumi nākotnes situācijas uzlabošanai.

Cietušo atbalsta portāls – virtuāla vietne, kur vienkāršā, dažādām cietušo personu grupām atbilstošā valodā un uztveres formā tiks sniegta daudzpusīga praktiska informācija par iespējām rast atbalstu dažādās krīzes situācijās un nodrošināt aktuālās vajadzības. Būs pieejams arī ceļvedis par kriminālprocesa stadijām, stāsti par līdzīgu krīzes situāciju risinājumiem, kā arī profesionāla rakstura padziļināta informācija.

Atbalsta apļi cietušām personām no atšķirīgām mērķa grupām tiks ieviesti trīs pilotvietās Latvijā: emocionālās vardarbības upuriem darba vietās Krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”; seksuālā vardarbībā cietušu bērnu nevardarbīgiem vecākiem Centrā “Dardedze” un sievietēm, kas cietušas no vardarbības “Talsu Krīžu Centrā”. Katrā pilotvietā atbalsta apļi tiks uzsākti divreiz – 2012.gada pavasarī un  rudenī. Katrs atbalsta aplis tiks organizēts 12 – 14 reizes. Apļu potenciālie dalībnieki tiks aicināti pieteikties, kā arī tiks uzrunāti, izmantojot atbilstošus sociālos partnerus. Atbalsta apļi ietver terapijas grupās izmantotas metodes, tomēr pamatatbildība par apļa norisi tiek nodota pašu dalībnieku rokās. Ar iejūtīgu atbalstu no apļu turētāju puses dalībnieki, uzticoties apļa procesam, gūst dziedinošu pieredzi fiziskā, intelektuālā, emocionālā un arī garīgā līmenī, kas dod viņiem spēku un iedvesmu dzīvē virzīties uz priekšu un caur savu pieredzi palīdzēt citiem.

Sabiedrības informēšanas un izglītības kampaņas ietvaros tiks organizēta informējoša un izglītojoša TV diskusiju sērija, publikācijas elektronisko un drukāto mediju vidē, mediju apmācības seminārs, semināru cikls tiesībsargājošo iestāžu un NVO pārstāvjiem, kā arī starptautiska darba konference.