Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai

Tiesu administrācija Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros ir izstrādājusi bezmaksas tiešsaistes rīku automatizētām juridiskajām konsultācijām civiltiesībās – Ārpustiesas ceļvedi. Ar to paredzēts atslogot tiesas, lai strīdnieki līdz tām nemaz nenonāktu vai arī, ja tas patiesi ir nepieciešams, būtu pienācīgi sagatavojušies tiesvedības uzsākšanai.

Tādējādi personai, kura saskārusies ar juridisku problēmu, šis ceļvedis palīdz apzināties gan tās būtību, gan arī iespējamos risinājumus, sniedzot maksimālu informatīvo atbalstu. Taču vienlaikus jāņem vērā, ka ceļvedim ir ieteikuma raksturs un šī rīka izmantošana nerezultējas ar konkrētu automatizētu lēmumu par strīda vai problēmas atrisinājumu. Tā joprojām ir konsultācija, un tās satura izstrādē tikuši iesaistīti atbilstoši speciālisti, tostarp tiesneši, advokāti vai konkrēto nozaru juristi.

Ceļvedis ir sagatavots, ievērojot attiecīgā scenārija aktualizācijas brīdī spēkā esošo tiesisko regulējumu.

Ārpustiesas Ceļveža pieejamie scenāriji:

 Ģimenes tiesību jautājumi:

  • Laulības šķiršana (aktualizēts: 2021.gada martā)
  • Laulāto kopīgās mantas sadale šķiršanās gadījumā (aktualizēts: 2020.gada decembrī)
  • Uzturlīdzekļu piedziņa (aktualizēts: 2021.gada janvārī)
  • Saskarsmes tiesības (aktualizēts: 2021.gada aprīlī)

Naudas piedziņas jautājumi:

  • Naudas piedziņa (virs 2500 EUR) (aktualizēts: 2020.gada oktobrī)
  • Naudas piedziņa vienkāršotās procedūras lietā (līdz 2500 EUR) (aktualizēts: 2020.gada oktobrī)

Īpašuma tiesību jautājumi:

  • Kopīpašuma izbeigšana (aktualizēts: 2020.gada novembrī)

Saite uz Ārpustiesas Ceļvedi – https://manas.tiesas.lv/eTiesasCelvedis/

 

Atsauce – Matule S. Ārpustiesas ceļvedis – rīks tiesu atslogošanai. Jurista Vārds, 18.01.2022., Nr. 3 (1217), 8.lpp.

Pilns raksts: https://juristavards.lv/doc/280381-rpustiesas-celvedis-riks-tiesu-atslogosanai/?fbclid=IwAR08J83gu_p9lqGmfV5jiwAExHXjnqHC-GCVl57ONR07v5Lko32NWHRbTJ8