Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums. Jūs varat vērsties ar savu iesniegumu pirmstiesas izmeklēšanas laikā, kā arī lietas iztiesāšanas laikā līdz tam brīdim, kad tiesa uzsāk pierādījumu pārbaudi. Prasību var formulēt mutiski vai iesniegt rakstveida formā, pamatojot pieprasītās kompensācijas apmēru.

Cietušajam ir tiesības atsaukt iesniegto kompensācijas pieteikumu jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz brīdim, kad tiesa aiziet taisīt spriedumu. Cietušā atteikšanās no kompensācijas nevar būt par pamatu apsūdzības atcelšanai, grozīšanai vai attaisnojošam spriedumam.

Ja Jūsuprāt ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, Jūs varat prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru civilprocesa ietvaros, tiesa ņems vērā kriminālprocesā saņemto kompensāciju.

Ja Jums radīts kaitējums vardarbīga noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs varat prasīt kompensāciju no valsts. Lūdzu, ievērojiet informāciju par kompensāciju cietušajiem Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā civillietās un komerclietās (angļulatviešu un citās valodās).