Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā līdz tiesas izmeklēšanas sākumam.

Kā cietušajam Jums ir šādas tiesības lietas iztiesāšanas laikā:

  • savlaicīgi uzzināt iztiesāšanas vietu un laiku;
  • saņemt informāciju par citiem tiesas procesa dalībniekiem (tiesnesi, prokuroru, ekspertiem u.c.), un pieteikt viņiem noraidījumu (ja ir pamats domāt, ka konkrētā persona ir personiski ieinteresēta tiesas procesa rezultātā vai, ka šāda ieinteresētība varētu būt);
  • pašam piedalīties krimināllietas izskatīšanā, paust savu viedokli par katru apspriežamo jautājumu, tai skaitā par sodu, kas būtu jāpiemēro pārkāpējam;
  • iepazīties ar materiāliem, kas papildus pievienoti krimināllietai pēc tās saņemšanas tiesā, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un lūgt nepieciešamo lietas materiālu kopijas, bet, pastāvot objektīvai nepieciešamībai, drīkst iepazīties ar visiem krimināllietas materiāliem un lūgt to lietas materiālu kopijas, kas skar Jūsu intereses un tiesības;
  • izdarīt skaņu un attēla ierakstu, netraucējot tiesas procesu, ja to atļauj tiesa un citi procesa dalībnieki;
  • iepazīties ar tiesas nolēmumu un tiesas sēdes protokolu.

Jūs varat saņemt informāciju par tiesvedības gaitu Latvijas Tiesu Portālā. Lai iegūtu šo informāciju nav nepieciešama speciālā reģistrācija vai autorizācija – jāievada tikai attiecīgā kriminālprocesa numurs.

Jūsu klātbūtne tiesas sēdēs nav obligāta. Ja nevariet apmeklēt sēdi attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, slimības dēļ), Jūs variett lūgt tiesu atlikt to. Atsevišķos gadījumos tiesa var pieprasīt Jūsu ierašanos uz sēdi, ja tas ir nepieciešamas kriminālprocesa mērķu sasniegšanai. Tiesa var Jūs nopratināt, neaicinot uz tiesas sēdi, bet izmantojot tehniskos līdzekļus – telekonferences vai videokonferences iespējas.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu personu, lai viņa pārstāvētu Jūsu intereses tiesā. Jūs varat izmantot arī advokāta palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu no tiešsaistes datu bāzes, kas piedāvā pilnu advokātu sarakstu un viņu kontaktinformāciju. Ja Jums ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību, advokāta pakalpojumus apmaksās valsts.

Jūs varat prasīt, lai tiesa kompensētu Jums izdevumus, kas saistīti ar jūsu līdzdalību kriminālprocesā, tai skaitā:

  • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un, personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
  • izdevumus par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā LVL 30 par diennakti Rīgā un LVL 20 par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
  • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
  • citiem attiecināmajiem izdevumiem.