Informācija par valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem kriminālprocesā

Tiesības uz pārstāvību kriminālprocesā ir personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo kriminālprocesā. Persona var pieprasīt juridisko palīdzību krimināllietā līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Juridiskās palīdzības administrācija neizskata lūgumus par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu krimināllietās, bet valsts nodrošinātu advokātu par personas pārstāvi kriminālprocesā uzaicina Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Pārstāvja – advokāta uzaicināšanas kārtība kriminālprocesā.

Izņēmuma gadījumā, ja citādi nav iespējams nodrošināt personas tiesību un interešu aizsardzību kriminālprocesā, procesa virzītājs pieņem lēmumu par cietušā — pilngadīgas trūcīgas vai maznodrošinātas personas pārstāvja — advokāta uzaicināšanu (Kriminālprocesa likuma 104.panta piektā daļa).

Minētajā gadījumā procesa virzītājs lēmumu par nepieciešamību nodrošināt pārstāvi kriminālprocesā paziņo attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākajam. Zvērinātu advokātu vecākais ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc procesa virzītāja pieprasījuma saņemšanas paziņo procesa virzītājam par konkrētā advokāta piedalīšanos kriminālprocesā. Procesa virzītājs procesuālajās darbībās, kuras veicamas nekavējoties un kurās iesaistīts cietušais, ja nepieciešams, advokātu pārstāvības nodrošināšanai uzaicina atbilstoši attiecīgās tiesas darbības teritorijas zvērinātu advokātu vecākā sastādītajam advokātu dežūru grafikam.

Juridiskās palīdzības administrācija šajos gadījumos saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību” nodrošina samaksu advokātam par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu cietušajam.

Ja Jūs apmaksājiet juridisko palīdzību no saviem līdzekļiem, pēc vainīgas personas notiesāšanas Jūs varat civiltiesiskajā kārtībā pieprasīt no notiesāta atlīdzināt Jums tiesāšanas izdevumus.