Kā es varu iesaistīties noziedzīga nodarījuma izmeklēšanā?

Jums tiks nosūtīts oficiāls paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu vai atteikšanos uzsākt kriminālprocesu. Ja ir atteikts uzsākt kriminālprocesu, Jums ir tiesības pārsūdzēt attiecīgo lēmumu. Lēmums var tikt pārsūdzēts 10 dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu pieņēmis policijas darbinieks, to var pārsūdzēt prokuroram, ja attiecīgo lēmumu pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Ja Jūs vēlaties, Jūs varat jebkurā laikā iesniegt papildus informāciju par notikušo:

  • mutiski policijas darbiniekiem, kas to ieprotokolēs;
  • nosūtot vēstuli policijai/prokuratūrai.

Pirms procesa virzītājs atzīst Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jums piedāvās sniegt ziņas kā personai, kurai ir informācija par iespējami izdarīto noziedzīgu nodarījumu. Jums ir iespējas vēlāk precizēt savas liecības, sniegt papildus informāciju un paskaidrojumus:

  • informējot policijas darbinieku par vēlmi sniegt papildus informāciju, pēc kā policijas darbinieks uzaicinās Jūs atkārtotas liecības sniegšanai vai
  • izklāstot šo informāciju rakstiski un nosūtot to policijas darbiniekam vai prokuroram.

Jūs varat pilnvarot jebkuru pilngadīgu un rīcībspējīgu personu pārstāvēt Jūsu intereses. Ja kaitējums radīts personai, kura atzīta par rīcībnespējīgu, cietušo pārstāv tās aizgādnis vai kāds no tuviem radiniekiem, (vecāki, brāli, māsas u.c.) vai arī pārstāvis no nevalstiskās organizācijas.

Jūs varat izmantot jurista (tai skaitā – advokāta) palīdzību. Jūs varat izvēlēties advokātu, izmantojot internetā publicēto zvērināto advokātu sarakstu, kas ietver arī advokātu kontaktinformāciju. Atsevišķas personu kategorijas advokāta palīdzību var saņemt bez maksas (sk. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu).

Jūs varat prasīt, lai policijas darbinieks vai prokurors likumā paredzētajā kārtībā atzītu Jūs par cietušo kriminālprocesā. Šo lūgumu Jūs varat izteikt jebkādā brīdī (likums neparedz tam laika ierobežojumu). Protams, ja kriminālatbildības noilguma dēļ nav pamata uzsākt kriminālprocesu, persona nevar arī iegūt cietušā statusu. Ja policijas darbinieks atsakās atzīt Jūs par cietušo kriminālprocesā, Jūs varat šādu lēmumu pārsūdzēt prokuroram līdz brīdim, kad lieta nodota tiesā. Ja lēmumu par atteikšanos Jūs atzīt par cietušo pieņēmis prokurors, to var pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.

Jūs varat prasīt, lai Jūs atzītu par cietušo arī tad, ja Jūsu laulātais, māte vai tēvs, bērns, mazbērns, vecāmāte vai vecais tēvs, kuram ar noziedzīgu nodarījumu tika radīts kaitējums, ir miris.

Par cietušo kriminālprocesā Jūs var atzīt tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja Jūs to negribat, kriminālprocesā Jums būs liecinieka statuss.

Kā cietušais, Jūs varat saņemt informāciju par kriminālprocesu, uzdodot jautājumus prokuroram vai policijas darbiniekam, iepazīties ar lietas materiāliem, kā arī pieprasīt un saņemt dokumentu kopijas.

Kriminālprocesa ietvaros Jums nav pienākums neko pierādīt. Pierādīšanas pienākums pirmstiesas kriminālprocesā ir procesa virzītājam (policijas darbiniekam, prokuroram). Jūs varat sniegt informāciju procesa virzītājiem, lai veicinātu pierādījumu iegūšanu, kā arī rosināt viņu procesuālo darbību veikšanai.

Jums ir tiesības pieprasīt kompensāciju par izdevumiem, ko Jums radījusi piedalīšanās kriminālprocesuālajās darbībās. Kompensācijas pieprasījums ir iesniedzams procesa virzītājam. Likumā nav noteikts laika ierobežojums šādas prasības iesniegšanai.

Jūs varat prasīt kompensāciju:

  • par ceļa izdevumiem – par sabiedriskā transporta un/vai personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, izņemot taksometru;
  • izdevumiem par naktsmītnes (viesnīcas) izmantošanu — ne vairāk kā LVL 30 par diennakti Rīgā un LVL 20 par diennakti citās apdzīvotajās vietās;
  • kompensāciju par attiecīgajā laikā nenopelnīto darba algu (vidējo darba samaksu par laiku, kurā, sakarā ar piedalīšanos procesuālajās darbībās, persona nav veikusi savu darbu);
  • citiem attiecināmajiem izdevumiem.