Kas man jādara, lai saņemtu valsts kompensāciju?

Lai saņemtu valsts kompensāciju, Jums jāiesniedz valsts kompensācijas pieprasījums Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā (veidlapa – Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa) (veidlapa pieejama šeit). Atkarībā no tā, kādā stadijā ir kriminālprocess, Jums pieprasījumam jāpievieno nepieciešamie pielikumi – procesa virzītāja izziņa vai spēkā stājies nolēmums, atsevišķos gadījumos – arī izpildu dokumenta kopija.

Kriminālprocesā galīgā nolēmuma vēl nav

Ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums, savam valsts kompensācijas pieprasījumam pievienojiet procesa virzītāja izziņu (izziņu pēc Jūsu pieprasījuma izsniedz kriminālprocesa virzītājs, kura lietvedībā ir krimināllieta).

Procesa virzītājs šajā izziņā norādīs sekojošu informāciju:

 • noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiku un vietu;
 • noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, izziņas izsniegšanas brīdī konstatētā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja vainas formu, kriminālprocesa uzsākšanas datumu un krimināllietas numuru;
 • informāciju par Jums – Jūsu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kriminālprocesā norādīto Jūsu dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, kā arī datumu, kad esat atzīts par cietušo;
 • ja Jums kriminālprocesā ir pārstāvis, tiks norādīta arī informācija par Jūsu pārstāvi – vārds, uzvārds, personas kods, kriminālprocesā norādītā dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par pārstāvi;
 • noziedzīgā nodarījuma rezultātā nodarītā kaitējuma raksturu (iestājusies personas nāve, miesas bojājumu smagumu, tikumības vai dzimumneaizskaramības aizskārumu, cilvēku tirdzniecības norādošo pazīmju esību vai konstatēto HIV, B vai C hepatītu);
 • eksperta atzinuma sniegšanas datumu, atzinuma numuru un ekspertīzes izdarītāju;
 • informāciju par aizdomās turēto vai apsūdzēto kriminālprocesā, ja šādas informācijas izpaušana netraucē patiesības noskaidrošanu lietā;
 • to personu skaitu, kuras atzītas par cietušajiem tajā pašā kriminālprocesā sakarā ar iestājušos personas nāvi, un informāciju par šīm personām (vārds, uzvārds, personas kods, kriminālprocesā norādītā personas dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija, kā arī datums, kad persona atzīta par cietušo).

Galīgais nolēmums ir, tas ir stājies spēkā

Ja kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ, valsts kompensācijas pieprasījumam pievienojiet spēkā stājušos galīgo procesa virzītāja nolēmuma kopiju.

Kad nepieciešama izpildu dokumenta kopija?

Ja Jūs no vainīgā neesat saņēmis tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā (kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā) noteikto atlīdzinājuma summu vai arī neesat saņēmis visu summu – pilnā apmērā, valsts kompensācijas pieprasījumam pievienojiet arī izpildu dokumenta kopiju.

Kur valsts kompensācijas pieprasījumu iesniegt?

Aizpildīto valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu kopā ar visiem pievienotajiem dokumentiem iesniedziet Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā, to varat darīt trīs veidos:

 • nosūtot pa pastu (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija ir pieejama šeit);
 • nosūtot uz e-pastu (pasts@jpa.gov.lv) – ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu;
 • iesniedzot personīgi (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija un informācija par klientu pieņemšanas laikiem ir pieejama šeit).

Juridiskās palīdzības administrācija Jums sniegs informāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un palīdzēs to noformēt.
Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem varat saņemt pa tālruni – 80001801 (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija ir pieejama šeit).

Valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapu varat saņemt, ierodoties Juridiskās palīdzības administrācijā (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija un informācija par klientu pieņemšanas laikiem ir pieejama šeit), pie kriminālprocesa virzītāja (policijā, prokuratūrā vai tiesā), kā arī Internetā: https://www.jpa.gov.lv/lv/veidlapas