Izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa

Cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju parasti piedzen no vainīgā, bet noteiktos gadījumos to var piedzīt arī no cietušā.

Tā notiek tad, ja cietušais savā valsts kompensācijas pieprasījumā ir sniedzis nepatiesas ziņas. Lai nenonāktu šādā situācijā, informējiet Juridiskās palīdzības administrāciju, ja no vainīgā esat saņēmis kompensāciju – gan tad, ja kompensācija saņemta pirms valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas, gan tad, ja tā no vainīgā saņemta pēc valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas.

Tiesības saņemt valsts kompensāciju tīšā noziedzīgajā nodarījumā cietušajai personai ir triju gadu laikā no dienas, kad tā atzīta par cietušo, neatkarīgi no tā, vai kriminālprocess atrodas pirmstiesas, tiesvedības stadijā vai ir jau pabeigts. Līdz ar to atšķiras arī veids, kā Juridiskās palīdzības administrācija nodrošina cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas piedziņu. Gadījumā, ja cietušajam valsts kompensācija izmaksāta tad kad krimināllieta jau pabeigta un ar tiesas nolēmumu no vainīgā par labu cietušajam piedzīta kaitējuma kompensācija, Juridiskās palīdzības administrācija var stāties cietušā vietā (pārņemt cietušā prasījuma tiesības attiecībā pret vainīgo) cietušajam izmaksātās valsts kompensācijas apmērā.

Kā notiek izmaksātās valsts kompensācijas piedziņa?

Ja tiek nolemts no cietušā piedzīt izmaksāto valsts kompensāciju, tā tiks piedzīta ar Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumu, kas izpildāms 30 dienu laikā. Ja šo lēmumu labprātīgi neizpilda, administrācija nosūta brīdinājumu, uzaicinot to izpildīt labprātīgi 10 dienu laikā. Ja arī brīdinājumā noteiktajā termiņā lēmumu labprātīgi neizpilda, administrācija izdod izpildrīkojumu, kuru nosūta piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam pēc parādnieka dzīvesvietas.

Ja cietušajam uzlikts par pienākumu atmaksāt valsts budžetā izmaksāto valsts kompensāciju, taču 30 dienu laikā viņš to nevar izdarīt, cietušajam ir tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā ar lūgumu sadalīt atmaksājamo summu daļās. Šādā gadījumā visa summa valsts budžetā atmaksājama piecu gadu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.