Informācija noziegumos cietušajiem par kompensācijas pieprasīšanu kriminālprocesuālajā un civilprocesuālajā kārtībā

Personai, kura ar noziedzīgo nodarījumu nodarījusi Jums kaitējumu, ir pienākums to atlīdzināt, samaksājot naudas izteiksmē noteikto samaksu – kompensāciju.

Kompensāciju vainīgais brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām un mantisko zaudējumu.

Kompensāciju Jūs varat pieprasīt gan kriminālprocesa, gan civilprocesa ietvaros.

Valsts kompensācijas pieprasīšana neierobežo cietušā tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar Kriminālprocesa likumu un Civilprocesa likumu.

Cietušajam ir tiesības iesniegt pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju jebkurā kriminālprocesa stadijā līdz tiesas izmeklēšanas uzsākšanai pirmās instances tiesā. Pieteikumā jāpamato par mantisko zaudējumu pieprasītās kompensācijas apmērs, bet kompensācijas apmērs par morālo aizskārumu un fiziskajām ciešanām — tikai jānorāda.

Kompensācijas pieteikumu var iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdu pieteikumu procesa virzītājs ieraksta protokolā. Izlīgstot, cietušais un apsūdzētais/aizdomās turētais vienojas par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas veidu, apmēru un kārtību.

Kompensācijas apmēra noteikšana.

Tiesa kompensācijas apmēru nosaka, izvērtējot cietušā pieteikumu un ņemot vērā:

  • radīto mantisko zaudējumu apmēru;
  • noziedzīga nodarījuma smagumu un izdarīšanas raksturu;
  • nodarītās fiziskās ciešanas, paliekošus sakropļojumus un darbspēju zudumu;
  • morālā aizskāruma dziļumu un publiskumu;
  • psihiskas traumas.

Ja kaitējums radīts juridiskajai personai, kompensācijas apmēru ietekmē arī komercdarbībai radītās grūtības.

Kompensācijas pieteikums civilprocesa ietvaros.

Ja jūs uzskatāt, ka ar kompensāciju nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, Jums ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Nosakot atlīdzības apmēru, ko vēlaties saņemt, jāņem vērā kriminālprocesā jau saņemtā kompensācija.

Būtiski atcerēties, ka kaitējuma atlīdzināšanu Civilprocesa likuma kārtībā Jūs varat prasīt 10 gadu laikā no brīža, kad stājies spēkā galīgais tiesas spriedums kriminālprocesā.

Iesniedzot tiesā prasības pieteikumu, Jums jānorāda apstākļi, ar kuriem pamatojat savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina (tas noteikts Civilprocesa likuma 128.panta otrās daļas 5.punktā).

Ceļot prasību tiesā par noziedzīga nodarījuma rezultātā radušos materiālo zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu, Jums nav jāmaksā tiesas izdevumi – ne valsts nodeva un kancelejas nodeva, ne arī ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi.

Juridiskā palīdzība

Jūs varat saņemt valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību civillietās, ja:

  • Jums ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss atbilstoši normatīvajos aktos (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) noteiktajai kārtībai;
  • Jūs pēkšņi esat nonācis tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no jums neatkarīgu apstākļu dēļ);
  • Jūs atrodaties pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.

Valsts nodrošina arī juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību tiesā.
Lai saņemtu juridisko palīdzību, Jums jāaizpilda iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapa , tai klāt jāpievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus, un tas viss jāiesniedz Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijā – iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija ir pieejama šeit), vai arī nosūtot uz e-pastu (jpa@jpa.gov.lv) – ja Jums ir drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

Konsultāciju par iesnieguma juridiskās palīdzības pieprasījumam aizpildīšanu un tam pievienojamiem dokumentiem varat saņemt pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

Iesnieguma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumam veidlapu varat saņemt, ierodoties Juridiskās palīdzības administrācijā (Juridiskās palīdzības administrācijas kontaktinformācija un informācija par klientu pieņemšanas laikiem ir pieejama šeit) vai vietējā pašvaldībā, kā arī internetā: www.jpa.gov.lv.