Apgādnieka zaudējuma pensija, ja miris apgādnieks

Ja miris apgādnieks, tad darba nespējīgiem mirušā apgādnieka ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā, ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju. Mirušā bērniem ir tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Par darba nespējīgiem ģimenes locekļiem uzskatāmi bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem (arī brāļi, māsas un mazbērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku).

Vecuma ierobežojums neattiecas uz minētajām personām, ja viņiem noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā apgādnieka bērniem (arī brāļiem, māsām un mazbērniem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku) ir tad, ja viņi mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad persona ir pārtraukusi studijas, un nav sasniegusi 24 gadu vecumu.

Visa informācija par apgādnieka zaudējuma pensiju atrodama VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv sadaļā Pakalpojumi » Pensionāriem/senioriem » Apgādnieka zaudējuma pensija.

Informāciju par visiem VSAA pakalpojumiem var iegūt:

/Avots: VSAA/