Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Ja Jūs neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu un Jūsuprāt tiesa nav pareizi piemēroja likuma normas, Jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību, kura pieņēmusi nolēmumu. Kasācijas sūdzību iesniedz ne vēlāk kā 10 dienu laikā vai, ja tiesa pagarinājusi pārsūdzības termiņu, ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Kasācijas sūdzību izskata Augstākās Tiesas Senāts.

Augstākā tiesas Senāts izskata lietu tā saucamajā “rakstveida procesā”, proti, pēc lietā esošajiem materiāliem, neuzaicinot uz sēdi procesa dalībniekus. Šajā gadījumā Jūs varat iesniegt savus argumentus tikai rakstveidā.

Jūs varat iebilst pret rakstveida procesu un lūgt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa piekrīt izskatīt lietu mutvārdu procesā, Jūs saņemsiet informāciju par tiesas sēdes norises laiku un vietu. Jūs varat piedalīties tiesas sēdē un sniegt tiesai mutiskus paskaidrojumus saistībā ar iesniegto kasācijas sūdzību.