Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Pēc lietas iztiesāšanas tiesa taisa spriedumu. Ja pierādījumi ir pietiekami, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu, tiesa atzīst viņu par vainīgu un piespriež sodu. Pretējā gadījumā apsūdzētais tiek attaisnots, atzīstot viņu par nevainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Jūs tiksiet informēts par tiesas lēmumu un Jums būs tiesības saņemt sprieduma kopiju.

Ja Jūs kā cietušais neesat apmierināts ar tiesas lēmumu, Jūs varat to pārsūdzēt. Jums ir jāiesniedz rakstveida apelācijas sūdzība. Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai ir 10 dienas no dienas, kad kļuvis pieejams pilns tiesas nolēmums. Apelācijas sūdzību adresē vienu līmeni augstākai — apelācijas instances tiesai, bet iesniedz tiesai, kas pieņēmusi nolēmumu. Pilns Latvijas tiesu saraksts ir apskatāms Latvijas Tiesu Portālā.

Jūs informēs par apelācijas tiesas norises vietu un laiku. Jūs varat apmeklēt apelācijas tiesas sēde un izmanot tādas pašas tiesības, kādas Jums bija lietas izskatīšanas laikā pirmās instances tiesā.