CIETUŠĀ TIESĪBAS UZ JURIDISKO PALĪDZĪBU (VALSTS NODROŠINĀTO JURIDISKO PALĪDZĪBU) CIVILPROCESĀ

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt konkrētu civiltiesisku strīdu risināšanai, lai vērstos tiesā un civillietās līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim, piemēram:

  • ģimenes tiesību jautājumos (laulības šķiršana, paternitātes noteikšana vai apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana u.c.);
  • parāda piedziņas jautājumos;
  • dzīvokļa tiesību jautājumos (saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu u.c.u.tml.

Juridiskā palīdzība netiek piešķirta:

  • prasījumos, kas saistīts ar personas saimniecisko darbību vai komercdarbību, vai neatkarīgu profesionālo darbību;
  • ja tā ir saistīta ar muitas vai nodokļu jautājumiem;
  • tā attiecas uz prasījumu par goda un cieņas aizskaršanu;
  • tā saistīta ar morālā kaitējuma atlīdzināšanu ( izņemot, gadījumu, kad juridiskās palīdzības sniegšana saistīta ar noziedzīga nodarījuma rezultātā cietušajam nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu);
  • tā attiecas uz prasījumu, kas saistīts ar greznumlietām vai greznuma pakalpojumiem;
  • ar juridiskās palīdzības nodrošināšanu saistītie izdevumi ir nesamērīgi lieli salīdzinājumā ar prasījumu summu.
  • un citos gadījumos, kas noteikti Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 6.pantā.

 

Avots: https://www.jpa.gov.lv/lv/civillietas