Krīzes centri

Pilsēta

Iestādes nosaukums

Kontaktinformācija

Sniegtie pakalpojumi

Ērgļi
“Zīļuks” ģimenes atbalsta centrs Adrese: “Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnējas pag., Ērgļu novads, LV-4841
Kontakttālrunis +371 64829562

Nodrošināta īslaicīga diennakts aprūpe līdz pat sešiem mēnešiem. Ir iekārtotas mājīgas telpas, kurās klientiem iespēja saņemt profesionālu palīdzību.

Jelgava
“Centrs Elizabete” biedrība Adrese: Filozofu iela 3a, Jelgava, LV-3001
Kontakttālrunis +371 63020955

Sniedz atbalstu un palīdzību, nodrošinot sociālo aprūpi, sociālpsiholoģisko rehabilitāciju un cita veida pakalpojumus bāreņiem, bez vecāku gādības un aprūpes palikušiem bērniem, bērniem, sievietēm un ģimenēm krīzes situācijā. Veicina alternatīvās bērnu ārpus ģimenes aprūpes formas attīstību- bērnu aprūpi audžu ģimenēs, aizbildniecībā un adopcijā.

Nodrošina atbalstu audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētajiem, kā arī bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē.

Darbojas kā izglītības un atbalsta centra bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas.

Sniedz stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, sievietēm un ģimenēm krīzes situācijā un augsta sociālā riska situācijā.

Kuldīga
Kuldīgas bērnu krīzes un atbalsta centrs Adrese: Kalna iela 19, Kuldīga, LV-3301

Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem, diennakts sociālā rehabilitācija un psiholoģiskā palīdzība, kā arī lai prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.

Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.

Ogre
Krīzes centrs “Laipas” Adrese: Suntažu iela 2, Ogre, LV-5001
Kontakttālrunis +371 65022924
Ozolnieki
Lauku sieviete pret vardarbību Adrese: Skolas iela 9, Ozolnieki
Kontakttālrunis +371 29211093

Veicina pilsonisko sabiedrību; atbalsta sociālo jautājumu risināšanu sabiedrībā; sekmē sociālās rehabilitācijas attīstību sociāli atstumtajām iedzīvotāju grupām; organizē palīdzību vardarbībā cietušajām sievietēm un bērniem – juridisko, medicīnisko, sociālo u.c., tai skaitā nodrošināt pagaidu pajumti krīzes situācijā; sniedz informāciju un izglīto par iespējām palīdzēt vardarbībā cietušajiem, kā arī palīdzības sniedzējiem; labdarības pasākumu organizēšana; attīstīt starptautisko sadarbību.

Preiļi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs Adrese: Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts,

Krīzes centrā  tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas  pakalpojumi vardarbībā cietušām  personām, kā arī uzturēšanās iespējas dažādās krīzes situācijās nonākušām personām.

Rēzekne
Tiskādu bērnu nama īslaicīgās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums ”Atelpas brīdis”. Adrese: Ezera iela 23, Vecružinas c, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636
Kontakttālrunis +371 64646135

Pakalpojums paredz, ka bērnu nama uzdevums ir nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 18 gadiem īslaicīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju 21 dienu gadā. Bērns var saņemt īslaicīgās sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visu diennakti, vai tikai dienas un tikai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.

Riebiņi
Riebiņu  novada sociālās aprūpes centrs “Rušona” Adrese: “Gaiļmuiža”, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama patstāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai.

Rīga
“Mīlgrāvis” ģimenes krīzes Adrese: Ezera iela 21, Rīga, LV-1034
Kontakttālrunis +371 67398383, +371 67012515

Sniegta sociāla un psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās nonākušām sievietēm, sievietēm ar bērniem. Mērķis ir veicināt krīzes situācijā nonākušās personas psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanu.

Saldus
Saldus novada sociālā dzīvojamā māja “Rūķīši” ar krīzes istabām Adrese: Melioratoru iela 9, Lutriņu pagasts „Namiķi” Saldus novads, LV-3861
Kontakttālrunis +371 63831154

Dzīvojamā platība tiek izīrēta Saldus novada trūcīgajām, maznodrošinātām vai sociāli maz aizsargātajām personām (pensionāriem un invalīdiem).

Talsi
Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs Adrese: Saules iela 7, Talsi, LV-3201
Kontakttālrunis +371 63291147

Sociālā rehabilitācija no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem var saņemt sociālo rehabilitāciju bērni, kuri cietuši no vardarbības (fiziskas, emocionālas, seksuālas, pamešanas novārtā). Kā pavadoni var uzņemt bērna uzticības personu (māti, audžumāti), ja tas nepieciešams. Bērns tiek uzņemts uz 30 dienām vai 60 dienām, ja uzsākts kriminālprocess par noziedzīgo nodarījumu.

Sociālā rehabilitācija no vardarbības cietušām pilngadīgām personām var saņemt sociālo rehabilitāciju no vardarbības cietušas sievietes (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles).Tāpat kā bērniem, arī sievietēm iespējams šeit uzturēties 30 dienas, vai 60 dienas, ja sieviete ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros.

Varakļāni
Alternatīvās aprūpes centrs Varakļānos Adrese: Rīgas iela 9, Varakļāni
Kontakttālrunis +371 64860844, +371 27790014
e-pasts: soc.dienests@varaklani.lv

Alternatīvā aprūpes centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, pensionāri un personas ar īpašām vajadzībām.

Ventspils
Ventspils sociālās aprūpes nams “Selga” Adrese: Pērkoņu iela 21, Ventspils, LV-3601
Kontakttālrunis +371 63622475

Sociālās aprūpes nams ,,Selga” bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus nodrošina ar mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

Sociālās aprūpes nams ,,Selga” nodrošina ilgstošu un īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un  invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, kā arī personām, kuras sociālu apstākļu dēļ nonākušas krīzes situācijā, un kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe.