Juridiskā palīdzība

CIETUŠĀ TIESĪBAS UZ JURIDISKO PALĪDZĪBU (VALSTS NODROŠINĀTO JURIDISKO PALĪDZĪBU) CIVILPROCESĀ

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību var saņemt konkrētu civiltiesisku strīdu risināšanai, lai vērstos tiesā un civillietās līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā...

Cietušā tiesības uz juridisko palīdzību (valsts nodrošināto juridisko palīdzību) kriminālprocesā

Kam ir tiesības saņemt juridisko palīdzību? Vēršoties pie kriminālprocesa virzītāja (policista, tiesneša, prokurora) juridisko palīdzību kriminālprocesā var saņemt persona,  kura...

Esmu cietušais kriminālprocesā

Jūs tiksiet atzīts par cietušo kriminālprocesā, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums ir radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai...

Esmu nepilngadīgais. Vai man ir papildus tiesības?

Ja Jūs esat nepilngadīgs, Jūsu intereses kriminālprocesā pārstāvēs Jūsu vecāki vai aizbildņi. Vecvecāki, pilngadīgais brālis vai māsa arī var būt...

Kā es varu piedalīties krimināllietas iztiesāšanā?

Ja Jūs neesat izmantojis iespēju, lai formāli kļūtu par cietušo pirmstiesas izmeklēšanas laikā, Jūs to varat darīt pirmās instances tiesā...

Kādas man ir tiesības kā cietušajam?

Ja Jūs esat uzaicināts uz nopratināšanu, Jūs informēs par Jūsu tiesībām un pienākumiem. Jums ir tiesības: liecināt, piedalīties tiesas debatēs;...

Informācija par valsts nodrošināto (bezmaksas) juridisko palīdzību noziegumos cietušajiem kriminālprocesā

Tiesības uz pārstāvību kriminālprocesā ir personai, kura Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā ir atzīta par cietušo kriminālprocesā. Persona var pieprasīt juridisko...

Kā es varu saņemt speciālo aizsardzību, ja jūtos apdraudēts?

Jūs varat saņemt papildus aizsardzību, ja esat cietušais vai liecinieks, un jūs baidāties, ka ir apdraudētas Jūsu vai Jūsu tuvinieku...

Kā es varu pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu vai saņemt kompensāciju no valsts?

Jūs varat pieprasīt finansiālu kompensāciju no likumpārkāpēja, ja ar noziedzīgu nodarījumu Jums radīts morālais aizskārums, fiziskās ciešanas vai mantiskais zaudējums....

Esmu ārzemnieks. Kā tiek aizsargātas manas tiesības un intereses?

Ja esat ārzemnieks, Jums ir visas augstāk aprakstītas tiesības. Jums ir arī dažas papildu tiesības, lai atvieglotu Jūsu piedalīšanos kriminālprocesā....

Vai ir iespēja izlīgt vai uzsākt izlīguma procedūru ar likumpārkāpēju?

Jūs varat izlīgt ar likumpārkāpēju jebkurā brīdī līdz tiesa aizgājusi uz apspriežu istabu taisīt spriedumu. Jums ir jāpaziņo tiesnesim par...

Vai es varu pārsūdzēt notiesājošu vai apsūdzēto attaisnojošu spriedumu?

Pēc lietas iztiesāšanas tiesa taisa spriedumu. Ja pierādījumi ir pietiekami, ka apsūdzētais ir izdarījis noziegumu, tiesa atzīst viņu par vainīgu...

Vai ir iespējama turpmāka sprieduma pārsūdzēšana?

Ja Jūs neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu un Jūsuprāt tiesa nav pareizi piemēroja likuma normas, Jūs varat iesniegt kasācijas...

Kādas ir manas tiesības pēc tam, kad tiesas spriedums ir stājies spēkā?

Tiesas spriedums stājās spēkā pēc tam, kad pagājis sprieduma pārsūdzēšanai paredzētais laiks. Jūs varat pieprasīt un saņemt tiesas sprieduma kopiju....

Kas man jādara, ja esmu cietis noziedzīgā nodarījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un vēlos saņemt kompensāciju cietušajiem?

Ja Jūs pastāvīgi dzīvojat Latvijā, bet kaitējums Jums ir radies citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā izdarītā noziedzīga nodarījuma rezultātā, Jūs...

Informācija noziegumos cietušajiem par kompensācijas pieprasīšanu kriminālprocesuālajā un civilprocesuālajā kārtībā

Personai, kura ar noziedzīgo nodarījumu nodarījusi Jums kaitējumu, ir pienākums to atlīdzināt, samaksājot naudas izteiksmē noteikto samaksu – kompensāciju. Kompensāciju...

Kur man vērsties pēc atbalsta?

Biedrība „Skalbes” Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet šeit. Centrs „Dardedze” Lai iegūtu papildinformāciju, noklikšķiniet šeit. Nodibinājums „Talsu novada krīžu centrs” Lai iegūtu papildinformāciju,...