Projekta “Vardarbībai patīk klusums” gaitā notikušās apmācības

Untitled

Eiropas Savienības programma „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” līdzfinansēts projekts

“Izpratnes veidošanas kampaņa par nulles toleranci attiecībā uz vardarbību pret sievietēm. “Vardarbībai patīk klusums””

(Nr.JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9944)

Policijas kompetence vardarbības draudu novēršanā un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanā.
2017.gada 23.augusts

Lektore: Iveta Štrausa, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Dienestu koordinācijas biroja priekšnieka vietniece.

Mērķis: Veidot cietušo atbalsta tālruņa konsultantu izpratni par normatīvo regulējumu, tiesiskajiem līdzekļiem, kas nodrošina tiesisko aizsardzību vardarbībā ģimenē cietušajām personām, tai skaitā, bērniem.

Uzdevums: Izstrādāt ieteikumus, kas izmantojami, sniedzot telefona konsultācijas, par tiesisko līdzekļu izmantošanu, kas nodrošinātu vardarbībā cietušo personu aizsardzību.

No vardarbības ģimenē cietušo tiesiskās aizsardzības līdzekļi un to normatīvais regulējums. Tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzība pret vardarbību – pieņemšanas pamats, aizsardzības līdzekļi un izpilde.
2017.gada 24.augusts

Lektore: Ilze Celmiņa, Rīgas apgabaltiesas tiesnese.

Mērķis: Veidot cietušo atbalsta tālruņa konsultantu izpratni par normatīvo regulējumu, tiesiskajiem līdzekļiem, kas nodrošina tiesisko aizsardzību vardarbībā ģimenē cietušajām personām, tai skaitā, bērniem.

Uzdevums: Izstrādāt ieteikumus, kas izmantojami, sniedzot telefona konsultācijas, par tiesisko līdzekļu izmantošanu, kas nodrošinātu vardarbībā cietušo personu aizsardzību.

Valsts finansētās sociālās rehabilitācijas programmas vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām.
2018. gada 28. marts

Lektori: Ineta Pikše, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte; Inga Matinsone, Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte, sabiedrības veselības speciāliste.

Mērķis: Veidot cietušo atbalsta tālruņa konsultantu izpratni par sociālo pakalpojumu nodrošināšanas un organizēšanas sistēmu, normatīvo regulējumu, valsts finansēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā cietušiem bērniem un pilngadīgām personām nodrošināšanu.

Uzdevums: Izstrādāt ieteikumus, kas izmantojami, sniedzot telefona konsultācijas par pieejamajiem valsts un pašvaldību finansētajiem atbalsta pakalpojumiem vardarbībā cietušām personām.

No vardarbības internetā cietušo sociālā drošība un atbildība interneta vidē.
2018.gada 29.martā

Lektors: Andris Šillers, Latvijas Drošāka interneta centrs ziņojumu līnijas koordinators.

Mērķis: Veidot cietušo atbalsta tālruņa konsultantu izpratni par rīcību sastopoties ar sociālās drošības apdraudējumiem interneta vidē.

Uzdevums: Apzināt ieteikumus, kas izmantojami, sniedzot telefona konsultācijas, par drošības jautājumiem internetā.

Centra MARTA sniegtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām sievietēm.

Lektors: Juris Dilba, biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāles vadītājs.

Mērķis: Informēt cietušo atbalsta tālruņa konsultantus par Centra MARTA sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušām sievietēm.

Uzdevums: Interaktīva semināra veidā veidot cietušo atbalsta tālruņa konsultantu izpratni par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem (konsultēšanu klātienē) vardarbībā cietušām sievietēm, kā arī par Centra MARTA lomu palīdzības un atbalsta sistēmā cietušajiem.